ABONNEMANGSBESTÄMMELSER

Avtalstid

Avtalet börjar gälla när Svenska Canit AB meddelat abonnenten inloggningsuppgifter och gäller för period enligt avtal. Därefter förlängs avtalet automatiskt med samma period. Uppsägning av avtalet skall för att vara giltig vara Canit tillhanda senast den 10:e i sista månaden av innevarande avtalsperiod.

Uppsägning av avtal kan ske med omedelbar verkan utan återbetalnings- skyldighet från Canits sida om abonnenten utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt.

Avgifter

Betalning för tjänster sker i förskott mot faktura. Månadsavgift och eventuella avgifter för tilläggstjänster debiteras enligt prislista. Om abonnenten helt eller delvis dröjer med betalningen har Canit rätt att tillfälligt stänga eller begränsa tjänsten och begära dröjsmålsränta.

Om abonnenten inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till denne, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.

Trafikvillkor

Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till IP-nätet i dess helhet och ej heller hos Canit. Abonnenten förbinder sig att följa bestämmelserna i Datalagen och andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna i IP-nätet.

Canit förbehåller sig rätten att vid misstanke om brott mot svensk lag kunna göra en grundlig kontroll av abonnentens förehavanden i IP-nätet och delar därav.

Abonnenten är införstådd med att IP-nätet i första hand är anslutet till andra svenska IP-nät och att trafikkapaciteter varierar inom och mellan dessa. Abonnenten är införstådd med att uppringda förbindelser är förknippade med kraftiga variationer i beläggning på tillgängliga ingångar och att "upptaget" läge kan inträffa.

Publicerat Material

Abonnenten är ansvarig i eget namn för innehållet i abonnentens korrespondens, inlägg i nyhetsgrupper, innehåll i abonnentens WWW-sidor eller andra aktiviteter som abonnenten utför på internet eller system kopplade därtill.

Abonnenten får ej publicera material som han inte har rätt att distribuera. Ej heller uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag.

Canit förbehåller sig rätten att ta bort material som negativt påverkar Canits system, övriga abonnenter eller Internet i övrigt.

Tredje Part

Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part. Abonnenten förbinder sig att inte låta någon tredje part ansluta under eller genom sitt abonnemang, ej heller att i sin tur ansluta ytterligare noder till sig själv så att de facto-anslutning till IP-nätet uppstår, om ej annat angivits i avtalet.

Internetabonnemang

Internetabonnemanget innebär att abonnenten har möjlighet att genom uppringning av särskilt meddelat telefonnummer etablera anslutning till Canit och därigenom få access till Internet enligt nivå tre. Abonnenten svarar själv för telefon, modem, dator och den programvara som krävs för att ringa upp Canits modempool och kommunicera med IP-nät. Abonnenten svarar för sina egna telefonkostnader. Internetabonnemanget innefattar även tillgång till UNIX-miljö och lagringsutrymme enligt avtal.

Då avtalsperiod upphört genom uppsägning kvarstår rätt till omdirigering av ankommande datorpost under en månad. Då avtalsperiod upphört genom utebliven betalning omdirigeras ej ankommande post.

Abonnemanget är personligt, och abonnenten har personligen ansvar för att endast han själv känner till lösenord och vad abonnemanget används till.

Canit förbehåller sig rätten att avböja ansökan om abonnemang.

WWW Tjänster

WWW tjänsten innebär att abonnenten har möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via WWW. Abonnenten ansvarar själv för innehåll och underhåll av materialet.

Force Majeure

Canit skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av bolagets åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som bolaget inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Canit utövar ingen kontroll över den information som passerar IP-tjänsten eller Canit datornod och skall inte hållas ansvarig för eller skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av data, felaktiga leveranser av data eller omständigheter av likartat slag. Canit skall inte hållas skadeståndsskyldig för de fall en användare av IP-nätet eller Canits IP-nättjänst vare sig denne är behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

Ändringar och Tillägg

Ändring i eller tillägg till dessa allmänna villkor träder i kraft i enlighet med det meddelande av de nya villkoren som tillställs abonnenten. Om abonnenten inte godkänner ändring eller tillägg skall han senast den 10:e i månaden före de nya villkorens ikraftträdande säga upp avtalet. I annat fall anses abonnenten ha godkänt de nya villkoren.


- Tillbaka -
©1996-2007 Copyright Svenska Canit AB