[Denna sida uppdaterad ]

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/sandningsarkiv.asp?programID=1253 Med anledning av Carl XVI Gustafs 60-årsdag kommer det ut (minst) tre böcker, en är en antologi om monarkin i Sverige idag, den andra är mer ett personporträtt av vår nuvarande kung, den tredje en slags årsbok, fast för hela kungens liv.
Jag återkommer med recensioner. För mer info om/köp av böckerna, klicka på bilden eller adlibris-ikonen.

För Sverige - Nuförtiden
en antologi om Carl XVI Gustaf

redaktör Mats Ögren medverkande bl a Inga-Britt Ahlenius, Dick Harrison, Niklas Ekdal, Nalin Pekgul, Fredrik Reinfeldt

Carl XVI Gustaf
porträtt i tiden

Herman Lindqvist och Elisabeth Tarras-Wahlberg
Fotograf: Clas Göran Carlsson

Kung Carl XVI Gustaf 60 år
kungens liv under 60 år
Bobby Andström
152:- 198:- 155:-

Bli medlem

Monarki.nu är ingen förening utan en sajt grundad och underhållen av undertecknad. Det går alltså inte att bli medlem i Monarki.nu. Däremot finns föreningen Förenade Monarkister, föreningen är rikstäckande och till för oss som uppskattar den konstitutionella monarkin som styrelseskick i Sverige. På hemsidan finns bl a information om föreningens aktiviteter och ett diskussionsforum. Du blir medlem genom att betala in 100 kronor på pg 140 88 61 - 1, kom ihåg att ange namn och adress.

Aktuellt:

 • [060606] Trogen sin tradition så har DN en stor republikansk artikel på nationaldagen. Årets är ett inlägg på DN Debatt författat av filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö.
  Som debattinlägg är det anemiskt, man får intrycket att DN bett Tännsjö att fort slänga ihop en artikel med ett förutbestämt tema. Författaren försöker driva tesen att monarkin hotar demokratin just därför att den har styrkan att hålla landet på kurs när de politiska instanserna inte gör det (se tsunamikatastrofen). Hur det skulle vara ett hot mot demokratin förklarar inte Tännsjö. Möjligtvis är det ett hot mot vissa politikers allsmäktighetsanspråk, men politiker, tolererade av en majoritet av en riksdag som väljs vart fjärde år är inte den enda eller den fullständiga definitionen av demokrati. Speciellt Tännsjö borde veta det. Resten av artikeln ägnar han åt att förespråka republikanernas "kompromissförslag", att välja en president men kalla denne för kung/drottning.
  Vilket är lika, tja, demokratiskt, som att säga, "Jag vill ha fiskbullar och ni andra nio vill ha köttbullar, alltså skär vi fiskbullarna i halvor och kallar det för köttbullar."
  Om Tännsjö var intresserad av verkliga risker för demokratin på sin hemmaplan, universitetsvärlden, borde han i stället undertecknat föregående dags inlägg på DN Debatt.

 • [060426] Idag kom ett mail:
  Vi har precis nyss lagt upp ämnet Monarki eller republik på Argumentera.se. Med hjälp av vår webbplats kan användaren lätt sätta ihop ett budskap och skicka det till exempelvis grundlagsberedningen, eller någon riksdagsledamot eller en insändarredaktion. Kan inte du länka till oss? Vi länkar förstås till din webbplats, som vad vi kan se är den bästa och sakligaste i sammanhanget. Jag tror att många av dina besökare kan gilla den här tjänsten.
  Här är länken.

 • [060423] DN hade i dag i söndagsbilagan en stort uppslagen, positivt hållen, lång intervju med kungen inför hans 60-årsdag. Samtidigt recenserar Lars Linder på DN Kultur två böcker, en är antologin "För Sverige, nuförtiden" av tidningskollegan Mats Ögren, men Linder ägnar huvuddelen av sin artikel (ej på nätet) åt "Han som aldrig fick bli kung", skriven av Expressens kulturchef Per Svensson. Denne har trots att han haft en hel bok på sig inte lyckats visa att hans tes - att kungens far var nazist - har något stöd i seriös historieforskning. Att Gustaf Adolf umgicks med den tyska riksledningen var inte det minsta märkligt, hans fru var tyska och Tyskland var, då som nu, Sveriges viktigaste handelspartner.

  Detta misslyckande hindrar dock inte Linder från att med gillande referera sin koncernkollega när han som nödutgång försöker smeta ned monarkin genom att jämföra den med fascismen - "Ett land. Ett folk. En konung"... Med detta avslöjar herrar Svensson och Linder sin totala obildning.

  Monarki har alltigenom historien varit ett sätt att knyta samman klasser, kulturer och språk, inte att skilja dem åt. T ex förväntades det av en arvinge i huset Habsburg att han skulle kunna sju språk flytande. Monarkin är tillsammans med en handfull andra symboler det som håller samman Belgien. Drottning Elisabeth II är förutom att vara drottning av Storbritannien och Nordirland suverän över ytterligare 15 länder. Den svenska monarkin var multinationell fram till 1905 och den danska är det fortfarande. Multikulturella är de allihop.

  Linder citerar också republikanernas favoritstatistik, vissrligen vill en förkrossande majoritet av svenska folket att monarkin skall vara kvar, men drygt hälften tror att den är borta om femtio år.
  Men att tolka den statistiken som stöd för hans uppfattning att monarkin bör vara borta om femtio år är lika smart som att åberopa att en majoritet tror att brottsligheten ökar som ursäkt för att gå ut och råna en bank.

 • [060409] P J Anders Linder skriver i dag i SvD:
  Ibland hörs argumentet att det skulle vara omodernt med monarki. "Kvarleva", som Isaksson skriver. Men det speglar en konstig idé om vad som är tidsenligt.

  På 1960- och 70-talen härskade åsikten att allt gammalt var vrövel, att traditioner var larv och ritbordet rätt ställe att bygga samhället på. Vi fick en social ingenjörskonst, som må ha haft goda ambitioner men som ställde till mycket elände i sitt övermod.

  Att riva gamla innerstäder och bygga torg med Domus, försäkringskassa och p-hus verkade modernt och rationellt - i dag ångrar många det bittert. Att riva monarkin verkade också vara det enda rätta, men där nådde socialingenjörerna inte ända fram. I dag har vi erinrat oss att människor har behov av symboler och ritualer.

  Det finns en längtan efter ledarskap som främjar identitet och förankring och är mindre sturskt när det gäller att tala om precis hur allting ska vara. Se på intresset för nationaldagsfirandet. Se på vallfarten till kyrkorummen efter tsunamikatastrofen.

  Om vi i dag avskaffar monarkin i rationalitetens namn kommer vi snart att i det beslutet se ett uttryck för samma kortsiktiga vandalism som vi i dag ser i de okänsliga citysaneringarna.
 • [060324] I dag skriver (s)-kvinnornas ordförande på DN-Debatt. I ett långt och bra skrivet inlägg totalsågar hon partiets avoga inställning till monarkin.
  Angående dagspolitiken skriver Nalin Pekgul
  Det nya förslaget om att man ska ha full insyn i kungens ekonomi visar tyvärr på en brist på erkänsla för monarkin. Förslaget är helt fel tänkt. Vi har ett kungahus och då måste vi ge dem förtroendet att sköta sig själva.
  Nalin har helt rätt, det har ingenting med "demokratisk insyn" att göra att kräva att få se kvitton på varje synål. Det är bara republikanska trakasserier från dem som inte tillåts av folket av avskaffa monarkin och därför i stället försöker förstöra den bakvägen genom att göra den till bara ytterligare ett kommunalgrått ämbetsverk. Vi vet redan hur mycket pengar hovet får i anslag och vi vet hur många slott, skolbesök, kommunbesök, företagsbesök, invigningar, inspektioner, statsbesök, ambassadörsmottagningar och Nobelmiddagar vi får för pengarna, det räcker utmärkt.

  Pekgul avslutar med
  Man kan inte se världen i bara svart eller vitt. Fördelarna med kungahuset överväger helt klart nackdelarna. Att man föds till sin post är en liten sak jämfört med vad monarkin betyder som samlande symbol. Många av mina partikamrater håller med mig om detta i enskilda samtal.

  Men det är inte bra att det står saker i partiprogrammet som ingen på högre nivå driver. Det kan leda till att respekten för vad partiet har beslutat även i andra frågor försvagas. Jag tycker därför det är hög tid att stryka kravet på republik ur vårt socialdemokratiska partiprogram. Jag kommer att skriva en motion där jag kräver att republikkravet stryks. Då kan vi ta diskussionen och komma fram till ett beslut.
  Pekgul medverkar i samlingsvolymen "För Sverige, nuförtiden". Jag kommer att återkomma till den boken då den kommer ut om några veckor, före kungens 60-årsdag.

 • [060112] Expressen visar återigen att de inget begriper:

  "Denna pärla i kungafamiljens företag är dock förbehållen manliga svenska prinsar, närmast då prins Carl Philip. Victoria som egentligen har störst rätt eftersom hon är tronarvinge, har inte samma rättigheter som hennes pappa hade när han fick överta godset."

  Detta "egentligen har störst rätt" har reportern hittat på själv. Att Victoria står först i tronföljden spelar ingen roll. I testamentet står det:
  "åt någon svensk undersåte varande prins av det regerande konungahuset, vilken har eventuell arvsrätt till tronen." Det står att det skall vara en prins, och Victoria skulle inte haft företräde ens om hon varit man. Ordning i tronföljden spelar ingen roll, det enda som ger högre placering är om man dessutom råkar vara hertig av Södermanland.

  Carl Philip har i högsta grad arvsrätt, han är nummer två i tronföljden, och är därmed kvalificerad till att få överta Stenhammar. Den förste Bernadotten på Stenhammar, prins Wilhelm, var ju som bekant inte heller kronprins.

 • [060111] Från hovets webplats:
  Med anledning av redovisningen av förvaltningen av H.M. Konungens privata tillgångar i programmet Kalla Fakta görs följande förtydligande:

  Kungl. Hovstaternas ekonomi och H.M. Konungens privata tillgångar hålls helt separata. För Kungl. Hovstaternas ekonomi gäller följande:

  Riksdagen anslår för innevarande år 98 mnkr. Därutöver drar Hovstaterna själv in c:a 45 mnkr genom främst entréintäkter. Medlen används för drift av slott med kulturhistoriskt ytterst värdefulla inventarier samt för kostnader i samband med representation för Sverige. Huvuddelen av kostnaderna är personalkostnader. Vid Hovet finns 210 fast anställda. Därutöver anlitas ett stort antal visstidsanställda för olika uppgifter.

  För förvaltningen av H.M. Konungens privata tillgångar gäller följande: Skälet att omvandla verksamhet i Kungens enskilda firma till bolag är att skapa en skarpare gräns mellan Statschefens uppgifter och Kungens privata tillgångar. Kungen äger aktier i moderbolaget Bensor men har inte någon ledande ställning i bolagets ledning. Det är därför att jämföra med sedvanlig förmögenhetsförvaltning.

  H.M. Konungen arrenderar Stenhammar av staten. Gården testamenterades för mer än 100 år sedan till staten på villkor att den arrenderades ut till svensk arvprins. I testamentet fastställs arrendebeloppet till 1000 kr.

  För att hålla fastigheten i stånd och efterkomma testators vilja har Kungen under senare år gjort omfattande investeringar i maskiner och inventarier samt låtit bredda verksamheten bl a genom uthyrning av bete för hästar (inte uppfödning av hästar). Under senare år har EU-stöd utgått för att återskapa öppna landskap. För 2005 erhölls ca 900 000 kr. Vissa år har verksamheten vid Stenhammar lämnat överskott som kunnat överföras för att täcka underskott i verksamheten på Solliden.

  Solliden har H.M. Konungen ärvt. Den ekonomiska verksamhet som bedrivs vid Solliden syftar till att även fortsättningsvis kunna hålla parken med dess kulturhistoriska värden öppen för allmänheten.

  Förvaltningen av Kungens privata tillgångar sker enligt gängse principer med full insyn från myndigheter och revisorer.

  Kungen är angelägen om ansvarsfull förvaltning av det som anförtrotts honom.

  Förvaltningen av Kungens privata tillgångar hålls väl åtskild från Hovstaternas ekonomi och Kungens ställning som statschef.


 • [060111] Jakob Söderbaum, ordförande Förenade Monarkister, medverkar i TV4:s morgonsoffa kl. 06:45 den 12 januari för att kommentera Kalla Faktas program om kungens affärer.

 • [051225] Kungens jultal kan läsas här.

 • [051205] Statsvetarprofessorn Tommy Möller skriver i dag i Expressen. Dags att stärka kungamakten?
  Vi har sett åtskilliga exempel, även i vårt eget land, på hur monarkin kan ge legitimitet åt de demokratiska institutionerna i trängda lägen.
  [...]
  Det förtjänstfulla i den svenska modellen är, enligt Ingvar Carlsson, att [kungen] avlastar en alltmer arbetstyngd statsminister från en stor del av de ceremoniella och representativa uppgifterna.
 • [051204] Kungahusets webplats har fått en ny och snyggare form, den återfinns fortfarande på http://www.royalcourt.se

 • [051203] En läsare har skickat mig en länk till Heraldiska nämndens utlåtande om Försvarsmaktens nya logotyp: http://www.ra.se/ra/herald.htm
  Heraldiska nämnden har vid sitt sammanträde 2005-11-23 granskat det insända förslaget. Protokollet har följande lydelse:

  "§ 3 Sekreteraren föredrog Försvarsmaktens begäran om yttrande över förslag till ny försvarsmaktsgemensam logotyp.

  Nämnden konstaterar att Försvarsmakten sedan länge använder ett motsvarande märke såsom nationalitetsbeteckning på flygplan och ubåtar och att förslaget därför inte kan anses strida mot gällande bestämmelser vad gäller användningen av lilla riksvapnet.

  Nämnden anser dock att det av flera skäl vore olämpligt och pietetslöst om det föreslagna märket skulle ersätta det hävdvunna heraldiska vapnet med kunglig krona och svärd. Det viktigaste skälet till detta är att heraldiken är ett kulturarv med månghundraårig tradition och stark förankring inom Försvarsmakten och i det svenska samhället.

  Om Försvarsmakten ersätter det heraldiska vapnet med den föreslagna logotypen i den visuella kommunikationen, kommer dessutom den naturliga associationen till övriga försvarsanknutna myndigheter att brytas. Detta gäller exempelvis Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt, men också andra myndigheter såsom Kustbevakningen, Tullverket och Rikspolisstyrelsen, som har nationella uppgifter besläktade med Försvarsmaktens.

  Nämnden anser vidare att det knappast främjar Försvarsmaktens internationella insatser att lämna den heraldiska traditionen, som i militära sammanhang är så levande i våra grannländer och hos de flesta av våra militära samarbetspartners.

  Vill man åstadkomma en förändring är det möjligt att ge vapnet en ny konstnärlig utformning utan att innehållet ändras. Ett vapen är nämligen endast fastställt till sitt innehåll, inte till sin form. Riksarkivets heraldiske konstnär kan mot ersättning framställa en ny version av Försvarsmaktens vapen. Om Försvarsmakten istället väljer att skapa ett nytt vapen för att på så sätt markera förnyelse, så kan Riksarkivet bistå även i detta arbete."


 • [051118] Försvaret retirerar från ohållbara positioner
  Töntagon, förlåt, Högkvarteret, meddelar genom ÖB Håkan Syrén att förslaget om att ändra logotyp lagts på is för obestämd framtid.
  "Signalerna är så tydliga att jag nu beslutat att stoppa de fortsatta förberedelserna för en lansering av logotypförslaget i dess nuvarande form. Min inställning är fortfarande att vi ska utforma en ny logotyp, men vi ska alltså nu ta ett rejält omtag och lära av de erfarenheter vi gjort. Det finns i dag inget färdigt förslag."

  Äggknäckande informationsdirektören Dopping vågade dock inte underteckna dementin på hemsidan själv:
  "Försvarsmakten är lyhörd för den kritik som riktats mot utformningen av förslaget till ny logotyp samt på det sätt som stabsarbetet har bedrivits."
  Eh, just det ja... Gäller således att ligga på för att se till att det nya förslaget blir vettigt.
  Tre kronor
  Så här kommer det inte att se ut

 • [051114] Försvaret kastar sina vapen, vem är förvånad?

  Från dagens SvD meddelas att kungakronan och svärdet skall bort från försvarsmaktens emblem, en ny logotyp skall ersätta alla andra heraldiska märken och vapen, som inte längre får visas utåt:
  Arméns, marinens, flygvapnets och samtliga förbandsvapen ska vara borta om två månader, den 16 januari. De ska istället i "all kommunikation" ersättas med en enda, ny, logotyp.
  Denna skulle ha presenterats av Överbefälhavaren Håkan Syrén den 7 oktober. Men försvarets interna tv-sändning med ÖB och nya logotypen stoppades. Detta efter ingripande av Riksarkivet. Orsaken är att försvarsmakten inte följt 1982 års lag om Sveriges riksvapen. Enligt den ska Heraldiska nämnden yttra sig innan ett nytt vapen tas i bruk. Statsheraldiker Henrik Klackenberg vid Riksarkivet ingrep.
  - I ett svep utraderar man användningen av de heraldiska vapnen som i många fall har flerhundraåriga traditioner. Det vore en väldigt olycklig utveckling för det heraldiska kulturarvet. Det är ingenting som Riksarkivet kan uppmuntra, säger Henrik Klackenberg till SvD.
  Den ansvarige för Försvarsmaktens profilbyte försvarar agerandet:
  - Man måste knäcka ägg för att göra omelett. Det är klart att några kommer att tycka det är jobbigt på vägen. Men det blir en jävla fin omelett, säger Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping.
  Jag har min klara åsikt om vem som är det verkliga ägget här...
  Symbolbytet kommer dessutom att kosta mellan 17 och 50 miljoner.
  Dock finns det hopp om att denna gränslösa idioti kan stoppas. För ett par år sedan lade en hemlig utredning fram ett förslag om att döpa om Luftfartsverket till Flygverket och ta fram en ny häftig logga, naturligtvis utan krona på. Men när förslaget kom ut i offentligheten skars det sönder och samman i debatten, både av de som arbetade där och av allmänheten. Luftfartsverket heter fortfarande så, och har fortfarande kvar sin krona.

  Protestera mot försvarets profilbyte här: http://www.namninsamling.com/offentligheraldik

  Men att försvaret offentligt kastar sina vapen är ju helt i linje med vad det gör i det fördolda...

 • [051011] I dag har Lars Nordlund från Härnösand en mycket bra huvudinsändare i DN (tyvärr inte på nätet). Hans förslag är att kungen bör involveras mer i maktutövandet, inte för egen makt, utan som symbol för hela landet. Förutom de uppgifter han fullgör idag bör monarken formellt tillsätta de högre ämbetsmännen, underteckna viktiga lagar och representera vid ingåendet av viktiga internationella överenskommelser.

 • [050915] Skall vi ta det som ett erkännande?
  Kunglig otrohet
  Enligt Aftonbladet har kungen varit otrogen. Sådana uppgifter kommenterar vi inte på republik.nu. Däremot måste vi berätta hur monarkisterna reagerar. En man med det märkliga namnet Jakob E:son Söderbaum, representerar något som kallas "Förenade monarkister" och säger att "Republikanska föreningen tillsatte förra året en pr-grupp i syfte att svartmåla kungen och sätta monarkin i gungning. Jag tror att Solos uppgifter [om kungens otrohet, f.a.] kommer från dem." Fantasifullt!
  Det ryktas att det finns en sajt som heter republik.nu, dess redaktör påstås vara en Henrik Arnstad (vad är det för slags namn förresten?) som "jobbar med media". Att denne republikanske redaktör skulle ha missat den republikanska pr-gruppens existens är väl osannolikt, inte minst eftersom han själv skrev om den den 15 november 2004, komplett med länkar till namn på medverkande.

 • [050827] Nu marscherar republikanska gardet igen, stöveltrampet ekar i radiokorridorerna. Dagens tidningskrönika i Lunchekot var en parodi på saklighet och opartiskhet. Först citerades ett antal ledarsidor, alla kritiska till statchefens straffrättsliga immunitet. Krönikan avslutades med insändare från DN. I DN i dag fanns tre insändare i ämnet, två insändare lästes upp, de som var kritiska till immuniteten. Den tredje kom inte med, som av en händelse var den positiv till immuniteten, jag vet, för jag skrev den själv.

 • [050826] I går orsakade en plåtskada i en rondell i Norrköping fullt pådrag hos kvällstidningarna. I dag propagerar Lars Lindström i en kolumn i Expressen för att kungens rättsliga immunitet skall avskaffas.

  Vid ett första påseende kan det kanske tyckas orimligt att en myndig person i Sverige inte kan straffas för eventuella brott han begår.
  Men tänker man efter gäller detta väldigt många fler än kungen.
  Jag vill påminna om att vi har hundratals människor som dagligen kör omkring på gatorna i Stockholm, de kan köra rattfulla, de kan smuggla knark, de kan slå ihjäl folk med träplankor utan att straffas (nåja, det kan ju vanliga Svenssons också).

  Jag talar naturligtvis om den diplomatiska immuniteten, inte heller den okänd för trafikpolisen, skall denna unkna rest av ståndssamhället också avskaffas?

  Antagligen inte, eftersom ett avskaffande av den diplomatiska immuniteten skulle leda till ett snabbt sönderfall av den internationella diplomatin med oöverblickbara och katastrofala effekter.
  Är det ett pris värt att betala för att uppnå en teoretisk absolut "jämlikhet inför lagen"?

  Immuniteten finns där av mycket praktiska och handfasta skäl. Detsamma gäller för kungens immunitet: Statschefer, valda eller icke valda, i jordens alla civiliserade länder är rättsligt immuna eftersom det skulle bli omöjligt för dem att utöva sina ämbeten om de inte var det. Det yttersta straffet som kan ges en diplomat är utvisning, detsamma gäller kungen, sköter han sig riktigt dåligt blir han avsatt.

  Jag håller med om att kungen, och alla, bör köra försiktigt, men rör inte hans immunitet.

  Det har idag kritiserats att kungen försvann innan polisen kom till platsen. Men det var inte det minsta anmärkningsvärt, tvärtom. Det var Säpo som drog iväg med honom, vilket också är deras skyldighet och jobb — Om en bil framför kungen tvärnitar så skall de få iväg honom så fort som möjligt, de kan inte vara säkra på varför killen i V70:n tvärnitade framför kungens bil.

 • [050714] Debattartikel till monarkins försvar i Aftonbladet. Undertecknare: Henrik S. Järrel, Jakob E:son Söderbaum, Cecilia Magnusson och Carl Johan Ljungberg.

 • [050614] Jag har tillsammans med Jakob Söderbaum och Henrik S Järrel författat ett svar till SvD Brännpunkt. Det kom p g a platsbrist inte in i tidningen men kan läsas här.

 • [050609] Anders Björnsson skriver i dagens SvD: "De svenska republikanerna tar alltså miste. De stirrar sig blinda på ärftligheten och bortser från maktfrågorna. I dag är det de som är patetiska. De strider mot en skugga." SvD.

 • [050606] Ulf Adelsohn svarar i Expressen på debattartiklarna från gårdagen, "Fegt och obehagligt angrepp på kungen".

 • [050605] I SvD förespråkar idag tio liberaler med Birgitta Ohlsson i spetsen en svensk republik. De inleder med ett citat av sin husgud Vilhelm Moberg. Var och en må naturligtvis bli salig på sin fason. Men det faktum att de i sin artikel lyfter fram "den folkkäre" Vilhelm Moberg som ett lysande republikanskt exempel kanske inte var ett så smart drag.

  Den Store Författarens hat mot monarkin dikterades till inte ringa del av hans rabiata homofobi kopplat till ryktena om Gustaf V:s läggning. Inget lysande föredöme för Toleranta Liberaler ® att framhålla nuförtiden...

  I DN skriver ett antal socialister på samma tema, en av de som argumenterar att ämbeten inte skall kunna ärvas och skall tillsättas på grund av kompetens är f d statsrådet Britta Lejon, tja, hon borde ju veta...

  Men till skillnad från politiken gäller för monarkin att arvet är kompetensen.

 • [050522] Marcus Svensson, chefredaktör för tidskriften Civitas skriver idag ett intressant:. inlägg på Sourze. "Monarkin tillhör framtiden - Republikanerna har fel. Vår konstitutionella monarki är ett uttryck för att demokratin tas på allvar."

 • [050429] I morgon är det H M Konungens födelsedag. Program för dagen finns på Högvaktens webbplats.

 • [050424] Ann-Charlotte Marteus på Expressen skriver också om Gustaf V med anledning av den biografi som kom ut på Historiska Media i veckan.

 • [050419] Professor Tommy Möller skriver idag på DN Debatt om Gustaf V:s betydelse för den demokratiska stabiliteten i Sverige och ger ett antal exempel. Han konstaterar att samarbetet mellan kungen och dagens regering inte fungerar lika bra och ger förklarar det med att kungen med den nya grundlagen helt frikopplades från det politiska arbetet.

 • [050322] Riksrevisionen kritiserade idag redovisningen för Kungl. Hovstaterna
  (här, en bit ned i artikeln).
  [...] Enligt Kurt Öberg, revisionschef på Riksrevisionen, går det inte att se vilka kostnader som slottsstaten egentligen har eftersom kungahuset blandat ihop dem med hovstatens kostnader. Konsekvensen blir att riksdagen inte får något vidare bra beslutsunderlag när den ska ta beslut om hur mycket pengar som kungahuset ska få, anser Öberg.
  Kritiken bemöts av Kungl Hovstaten i ett pressmeddelande.
  [...] Fördelningen av anslaget mellan Hovstaten och Slottsstaten 51% respektive 49% av det totala anslaget, grundar sig på relationen mellan de faktiska kostnaderna 1996, då en överenskommelse träffades mellan Regeringen och Kungl. Hovstaterna.

  Till grund för denna överenskommelse låg en utredning av professor Fredrik Sterzel, gjord på uppdrag av parterna. Resultatet redovisas i en PM med rubriken "Konungens s.k. apanage och anknytande frågor." Det överenskoms samtidigt att fördelningsnyckeln skulle gälla långsiktigt och ej rubbas av smärre förändringar i organisationen eller verkligt kostnadsutfall. [...]
 • [050312]

  Grattis på namnsdagen! • [050228] "Hörru-du-kungen, va' tycker du och din fru...."
  Michael Flinta har skrivit ett bra inlägg beträffande medias svårigheter med tilltalet. http://www.monarkisterna.se/forum/viewtopic.php?t=80

 • [050228] En uppdatering angående vem som undertecknar internationella avtal. Jag har fått ett mail av läsaren Niklas Vabi:
  Först och främst vill jag säga att jag tycker vårt statsskick är bra och att jag inte är någon anhängare av en republik i Sverige.

  Jag känner i detalj till bakgrunden till att Sverige numer skriver att den höge fördragsslutande parten från svensk sida är Konungariket Sveriges regering (mot tidigare Hans Majestät Konungen av Sverige). Det är nämligen i mångt och mycket mitt "fel" att Sverige ändrat skrivning i EU-fördragen. Bakgrunden är emellertid helt juridisk och har inget som helst att göra med att smygvägen försöka få regeringens maktställning att öka på bekostnad av statschefen. Det hela rör sig om ett juridiskt s.k. legitimitetsproblem som uppkommit i Sverige med anledning av den märkliga ställning i statsrättsligt hänseende som grundlagstiftaren gett den svenske statschefen jämfört med övriga EU-länders statschefer. Problemet har funnit sedan Sverige gick med i EU 1995 men har inte uppmärksammats tidigare.

  Kortfattat beror det på följande. Enligt 10 kap. regeringsformen så ingås avtal såsom ett EU-fördrag av regeringen, avtalet blir bindande om riksdagen godkänner avtalet. Sveriges statschef är inte formellt delaktig i utnämnandet av regeringen och är inte heller formellt delaktig i regeringens beslut. Vidare är inte Sveriges statschef formellt delaktig när lagar antas. Statschefen är således varken formellt delaktig i den verkställande eller lagstiftande makten i Sverige, något som är unikt för statschefen i ett EU-land. I alla länder, såvitt kunnat utrönas, är statschefen antingen formellt med i regeringens beslutsfattande, dess utnämning och/eller så skriver statschefen under lagar och beslut som antas av parlamentet. I och med detta så är statschefen i formell mening legitim att vara en vad som kallas "hög fördragsslutande part". I Sverige går det inte, med anledning av det sagda, att statschefen är hög fördragsslutande part och därmed brister EU-fördraget i dess legitimitet om Sveriges statschef står med, eftersom man i ingressen fastslår att de höga fördragsslutande parterna BESLUTAT fördraget, alltså något som vad gäller vår statschef inte överensstämmer med svensk grundlag.

  Jag skrev en artikel om statschefen och hans offentligrättsliga ställning i Sverige i Förvaltningsrättslig tidskrift del 1 år 2003. Det är en väldigt lång artikel, det nyss sagda står i ett särskilt avsnitt om statschefen och EU. Förvaltningsrättslig tidskrift tillhör väl inte vad de flesta prenumererar på men den finns på de flesta bibliotek. Jag antar att man på regeringskansliet läste artikeln, därför att månaden efter att den publicerats så tog man bort statschefen från ingressen och ersatte honom med regeringen. Men som sagt, det hela har med juridik att göra ­inte politik.


 • [050125] I en tänkvärd debattartikel i Dagens Nyheter 23 januari utvecklar den norske statsvetaren och monarkiforskaren Carl-Erik Grimstad både nyttan av, och legitimiteten kring kung Carl XVI Gustafs reaktioner efter flodvågskatastrofen i Sydostasien. Hans slutsats är att en kunglig rätt att "varna" vid det politiska systemets otillräcklighet både är fullt legitimt och oantastligt ur den s.k "Torekovkompromissens" perspektiv, och dessutom fördjupar den svenska demokratin. Läs hela artikeln på DN

 • [050117] Ytterligare en glimt av politikernas taktik att att bit för bit försöka avlöva monarkin på allt innehåll och bakvägen föra över statschefsskapet till regeringschefen har blivit offentlig, denna gång i en artikel i DN 17/1 (sidan A22). Där framgår att regeringskansliet i tysthet ändrat hur Sverige skriver på internationella avtal. I alla andra EU-länder utom ett undertecknas avtal i namn av statschefen, men från i somras undertecknar Sverige med "Konungariket Sveriges regering"
  Denna nyordning infördes 2004 med anslutningsfördragen för EU:s tio nya medlemsländer, berättar källor på regeringskansliet. Detta är dock ingen viktig fråga, försäkrar man på regeringskansliet.
  Men drottning Beatrix, drottning Elizabeth och drottning Margrethe får stå som officiella undertecknare av grundlagen. 23 av EU:s 25 medlemsländer har statschefens signatur på dokumentet.
  För det andra undantaget Ungern är det folket som undertecknat grundlagen genom "republiken Ungerns parlament".


 • [050111] Två intressanta texter av/med kungen 10/1: Personlig intervju i DN. Kommentar av DN dagen efter: "Kungens kritik bröt den förlamande tystnaden" SvD skriver:"Kungen är kung"
  Tal vid ceremoni den 10 januari 2005 i Stockholms stadshus över avlidna och saknade i katastrofen i Sydostasien. Talet är mycket uppskattat, exempelvis av Anders Westgårdh i Aftonbladet, Expressen skriver: "Experterna är eniga: Talet får högsta betyg" SvD har artikeln: "Sorgtyngd start på vardagen".

  Vad är Monarki.nu?

  En partipolitiskt obunden webplats som verkar för att bevara och stärka den tusenåriga svenska monarkin. Programförklaring här. Nyhetsarkiv här.


  Redaktör: Per Hagwall, kontaktas på info@monarki.nu Vill du stödja Monarki.nu? Köp dina böcker och cd-skivor från cdon via oss, köptips här